Etxea, Amalurraren gorpuztea bezala bizitzen dugu.

. Vivimos a la Etxea o casa como corporización de Amalur.

Etxea Amalurraren gorpuztea da euskaldunarentzat, Barandiaranek ondorioztatu bezala. Gu etxean txertaturik bizi gara baina, era berean, etxea Lurrean txertaturik dago, Amalurran. Horrela, emozionalki, gu Amalurraren zati izatearen aurrepausu naturala da gu etxearen zati sentitzea. Honek azalduko lituzke etxearen ideiaren inguruan emaniko hainbat bitxikeri:
Etxea o ‘la casa’ es la encarnación de Amalur para los vascos, como concluyó Barandiaran. Vivimos entroncados en la casa familiar, pero, su vez, la casa familiar está entroncada en la Tierra, en Amalur. Así, emocionalmente, sentirnos parte de nuestro hogar es un parte natural de sentirnos parte de Amalur. Esto explicaría diversas curiosidades de visión vasca de la casa o Etxea:
. Lehenik, Etxeak beren ingurune naturalean txertatu ohi ditugu. Etxearen izena, normalean, txertatzen den ingurunearen izena du. Horri esker, Lizarduikoak proposatu bezala, euskal etxearen izena bere kokaeraren ‘mapa’ gisa dihardu, bere kokaera erakusten. Etxe baten izena jakin, hara nola heldu jakin genezake, inguru hurbilean kokatuz gero.
. En primer lugar, solemos incorporar las Etxeak o casa a su entorno natural. El nombre de la casa es, normalmente, una descripción del espacio en el que está integrada. Así es que, como propone Lizarduikoa, el nombre de la casa puede actuar a modo de mapa, mostrando su ubicación. Según sea el nombre de una casa, podremos saber cómo acercarnos hacia ella una vez estemos en el entorno.
. Etxea bizidun gisa dakusagu. Etxeen izenak lehen pertsonan ditugu, eta etxeko zutoi eta egurrak gorputz atalekin izendatzen ditugu (Labat)
. Vemos la casa como un ser viviente. Los nombres de las casas están en primera persona, y sus piezas las llamamos con partes de cuerpo (Labat)
. Gure burua aurkeztean ez dugu ‘nia’ aurkezten, gure etxea baizik, beste atal baten adibideekin zehazten dugun bezala.
. Al presentarnos, no presentamos a nuestro yo, sino a nuestra casa, como vemos en otro lado con ejemplos.
Euskal sozioekonomian, geroago ikusiko bezala,
Etxeak bere osotasunean irautea zen sendietan helburua, belaunaldiz belaunaldi.
En la socioeconomía vasca, como veremos más adelante, mantener la Etxea y su totalidad como tal era el objetivo de la familia, de generación en generación.

‘Sena’, edo bizitzan zentzuzkoa eta berezkoa dena, etxearekiko eta bere sendia eta ohiturarekiko ulertzen dugu

. La ‘Sena’, lo que en la vida es lícito y lógico, lo vivimos en relación a la etxea o casa y a su familia y tradición amplia

Senak jokaera, adimena, adikortasuna, instintua, zaletasuna, etab. adierazten ditu, eta hitz aberatsa ei da edukietan eta eratorrietan. Eta horrela Senide´rekin. Senideek Sentitzeko Sentzun eta Sentikera berezia dutela pentsa daiteke. Eta hortik ere Sentzun> Zentzu eratorriak ere (baliteke ere latinak ‘sensus’ hitza hortik hartu izana).
Sena indica comportamiento, inteligencia, adicción, instinto, pasión, etc. Se antoja palabra rica en contenido y derivados. Y así con Senide o ‘pariente’. Parece intuitivo que los senides tienen una sentikera o ‘sentimiento’ especial para sentitu o ‘sentir’ con Sentzun o ‘sentido común’. De ahí parece Sentzun> Zentzu (el latino ‘sensus’ puede que provenga de ahí).