0. EUSKAL SENA

. 0. EUSKAL SENA: SER Y GENIO VASCO, INSTINTO O SENTIDO VASCO.Senak diño… Gure amonek sarri esandakoa da. Bada zerbait gure baitan, bizitzan hartu behar diren ekimenekiko eta jokaerekiko erabat zentzuzkotzat, zilegitzat, egokitzat eta bidezkotzat jotzen duguna.


Senak diño… Indicando que ‘te lo dice el instinto y el sentido’, o ‘te lo dice el genio y el ser’. Lo decían a menudo nuestras abuelas. Hay algo en nuestro interior que consideramos de total sentido común, lícito, apropiado y justo, como guía de las acciones y actitudes a tomar en la vida.
Berezkoa dugun ‘zerbait’ hori desberdin sentitzen da kultur desberdinetan. Herri bakoitzak baditu bere ukituak, bere ñabardurak, eta bere enfasiak. Eta joera horiek belaunaldiz belaunaldi transmititzen dira, hizkuntzaren, sinismenen, errituen eta abarren bidez.
Ese ‘algo’ se siente diferente en cada cultura. Cada pueblo tiene sus tonos, sus matices y sus énfasis. Y estas tendencias se transmiten de generación en generación a través de la lengua, de creencias, de ritos, etc.
Norbanakoek, horrela, kultur ‘sen’ hau barneratu eta agertarazi ohi dute. Sarri, ohartu gabe.
Los individuos, así, incorporan y manifiestan este ‘instinto’ cultural. A menudo, sin darse cuenta.
Guk ere, euskal kulturkide gisa, Euskal Senaren ñabardurak eta ezaugarriak barneratu ditugu ohartu gabe. Euskal Sena badugu, hein handiagoan ala txikiagoan.
Nosotras también, como personas integrantes de la cultura vasca, hemos interiorizado los matices y particularidades vascas del Euskal Sena sin darnos cuenta. Tenemos Euskal Sena, en mayor o menor grado.
Zentzu horretan, gehienok onartzen dugu, ala onartuko genuke galdetuak izanez gero,
badela Euskal Sena. Baina, nola zehaztu? Eta benetan merezi du?

En este sentido, la mayoría aceptamos, o aceptaríamos de ser indagados al respecto, que existe de facto ese Euskal Sena. Pero, ¿cómo concretarla? ¿Y merece hacerlo, realmente?

Zergatik Euskal Sena?

. ¿Por qué la Euskal Sena’?

Euskal Sena herri gisako euskal izaera da, euskaldunen izaera, instintu gisa iretzen zaiguna barrutik.
Euskal Sena es el Ser vasco, algo que nos sale de dentro, como por instinto.
Ez du Natura eta beste pertsonak menderatzeko lehiatzen. Ez du emakume edo emakumezkoen menpekotasuna bilatzen. Ez ditu esklabo adimenak sortzen, ezta esklabo herriak ere. Erabat desberdina da.
No compite por dominar la Naturaleza y a las otras personas. No somete a la mujer ni a lo femenino. No genera mentes esclavas, ni pueblos esclavos. Es totalmente diferente.
Euskal Senak Bizitza zaintzen du, eta Lurran atxikitzen gaitu. Ikuspuntu matrista edo matrilineala ardatz duela, Naturaren amatasuna eta feminitatea islatzen ditu, bizitzaren alderdi zaintzailea dena.
Euskal Sena cuida la Vida, y nos entronca en la Tierra. Con un enfoque matrista o matrilineal reflejando la maternidad y feminidad de la Naturaleza, que es vertiente cuidadora de la Vida.
Euskal Senak norbanakoari Burujabe bezala auto-eraiki dadin laguntzen dio, hots, buruaren jabe, baina besteekiko begirunez eta zaintzaz. Gerlariaren eta esklaboaren logikaren aurka.
Euskal Sena ayuda a que la persona se auto-construya como Burujabe, es decir, dueña de sí misma, pero en respeto y cuidado hacia las demás. Contra la lógica del guerrero y del esclavo.
Euskal Senak, horrela, Euskal Herriari Burujabe auto-eraikitzen laguntzen dio, buruaren jabe eta beste herriekiko begirunez, hori izan delarik, hain zuzen, atzerriko estatuen zapalkuntza azpian mendeen zehar bizirik irautea ahalbidetu diona. Herri-estatuen gerlarien eta herri-estatugabeen esklabuen logikaren aurka.
Euskal Sena ayuda, con ello, a que el pueblo vasco se erija como Burujabe, dueño de sí y en respeto los demás pueblos, que es lo que le ha permitido sobrevivir tras siglos bajo la opresión de estados extranjeros. Contra la lógica de pueblos-estado guerreros y pueblos-sin-estado esclavos.
Euskal Sena edozein menpetasun sistema pertsonaletik edo kolektibotik kanpo, edo bere eraginik gabe, bizitzea da, gaur egungo sistema kapitalistaren eta bere estatu zapaltzaileen kasuetan bezala.
Euskal Sena es vivir fuera de, o sin ser afectado por, cualquier sistema de dominacion personal o colectivo, como el actual sistema capitalista y sus estados opresores.
Euskal Senak euskal Gizabidea edo humanismoaren izaera da. Soiltasunaren balioa, hitzarena, taldea behatzearena.
Euskal Sena recoge el estilo del Gizabidea o humanismo vasco. El valor de la simplicidad, de la palabra, de velar por el grupo.
Euskal Sena espainolen eta frantsesen aurretik bazen, godoen eta frankoen aurretik, erromatarren eta zeltiarren aurretik ere. Indoeuropar guzti horien aurretik. Baina izaten jarraitu zuen, testuinguru historiko bakoitzera egokiturik. Bere aukera noiz itzuliko zai eta adi.
Euskal Sena era antes de españoles y franceses, de godos y francos, de romanos y celtas; de todos ellos, los indoeuropeos. Pero siguió siendo, adaptada a cada contexto histórico. Atenta a cuándo retornaría su opción.
Euskal Senak, euskaldunen modura, kultur zanpatzaile eta patriarkal horiek zapuztu duten jendartearen aldea aldarrikatzen du, etengabe saiatzen dena entzuna izaten.
Porque Euskal Sena refleja, a lo vasco, la vertiente humana aplastada por esas culturas impositivas y patriarcales, que siempre pugna por ser escuchada.
Antzinako zerizana ezagutu eta berreskuratzea dugu, baina garai berrietara nola moldatzen denari adi, dugu erronka.
Conocer y recuperar la esencia antigua, pero atentos a cómo se revitaliza en los tiempos nuevos, es el desafío.
Arrainek ez dute bizileku duten ura ikusten, eta euskaldunek ez dute bizigai duten Euskal Sena ikusten.
Los peces no ven el agua en la que viven, y los vascos no ven la Euskal Sena por la que viven.
Ez dira horren jakitun. Ez gara horren jakitun.
Ellos no son conscientes. Nosotros no somos conscientes.
Memoria hau lapurtu eta hil digutelako. Inkisizioa hori erretzen hasi zen. Ez zuena ‘zenbait sorgin hil’. Euskal Senaren transmisio katea mozten hasi zen, hori mantentzen eta ugaltzen zuten emakume jakintsuen ahotsa moztuz.
Pues nos han arrebatado y matado esta memoria. La comenzó a quemar la Inquisición. Que no ‘mató unas cuantas brujas’. Comenzó a cortar la cadena de transmisión de la Euskal Sena, cortando la voz a las sabias que lo guardaban y reproducían.
Ondorengo zapalkuntzak ez dira txikiagoak izan. Eta, gaur egun, gure alderdi naturala zapaltzen dutenak, jakin gabe, gu geu gara.
Las opresiones posteriores no han sido menores. Y ahora, quienes aplastan, sin saberlo, nuestra vertiente más natural, somos nosotros mismos.
Baina Euskal Sena euskal inkontziente kolektiboan fosilizaturik mantendu zen.
Pero la Euskal Sena quedó fosilizada en el subconsciente colectivo vasco.
Eta, horregatik, bere bidez bizi gara, jakin gabe.
Y por ello, vivimos a traves de ella, sin saberlo.
Konzienteagoa egin nahi dugu. Hori haragia bihurtzen zutenen arnas bera arnasten dugula jakin eta sentitu.
Queremos hacerlo más consciente. Saber y sentir que respiramos el aliento de aquellas que lo hacían carne.
Gizarte modernoa bakardadean hiltzen delako. Baina Euskal Senak zoriontsu egiten gaituen talde eta kolektiboetan txertatzen gaitu, eta gure alde atseginenarekin konektatzen gaitu.
Porque la sociedad moderna muere en soledad. Pero la Euskal Sena nos entronca en los grupos y colectivos que nos hacen felices, y nos reconecta con nuestra vertiente más gratificante.
Euskeraz hitz egitean, gordetzen duen Euskal Sena gorpuzteak eta berbizitzeak gogobetetzen nau.
Cuando hablo euskera, siento la satisfacción de sentir y revivir la Euskal Sena guardada en ello.
Amalur benetan zer den eta zer garen ulertzeak, denaren eta zure parte naizena sentitzeak, betetzen nau, Euskal Sena ez baita kontzpetu hutsa.
Satisfacción de entender qué es en realidad Amalur y qué somos nosotros, y cómo formo parte de todo y de ti, porque Euskal Sena no es un mero concepto.
Jakin badakit zer gertatzen den benetan, poteatzen edo bazkalondoan gabiltzalarik barre egiten dugunean, edo mendira igotzen garenean, edo makil dantza dantzatzen dugunean, edo Ator ator abesten dugunean.
Soy consciente de qué ocurre en realidad cuando poteamos o nos sentamos a la sobremesa y reímos, o subimos al monte, o bailamos la makil dantza, o cantamos Ator ator.
Barruan daridan esne eta eztizko urmaela da Euskal Sena, lasaia eta gozoa, begira diezaiodan eta sentitu dezadan zai.
Euskal Sena es un riachuelo de leche y miel que me fluye por dentro, calmo y gozoso, esperando a que la mire y la sienta.
Biharko ondorengoak berbizitzen ditut, atzoko arbasoak berbizitzen ikasi dudalako, eta betea sentitzen naiz lotura gisa.
Revivo en mí a nuestros descendientes del mañana, porque he aprendido a revivir a los ancestros del ayer, y me siento pleno siendo el conector.
Gizakiaren alderdi sinpleenaren eta primitiboenaren euskal forma besterik ez da Euskal Sena. Baina ahaltsuena eta sortzaileena da.
Euskal Sena es sólo la forma vasca de la vertiente más primitiva y simple del ser humano. Pero es la más potente y creadora. La que no morirá, aunque muera su forma vasca.
Jendea den bitartean sena izango da, eta euskaldunak diren bitartean euskal sena izango da.
Mientras haya seres humanos, existirá la Sena. Y mientras haya euskadunes, existirá la Euskal Sena.
Ator, ator, neskak eta mutilak, etxera, Euskal Senara.
Ator, ator, neskak eta mutilak, etxera, Euskal Senara.
Euskal Senak ez baitizu ezer esaten, ez bada Euskalduna naiz eta harro nago!
Pues Euskal Sena no te dice otra cosa que no sea Euskalduna naiz eta harro nago!

Zer duzu hemen, lagun?

. ¿Qué encontrarás aquí, lagun?

Auzolanean burutu dugun lan honek bi helburu nagusi du:
. Batetik, iturri desberdinetatik Euskal Sena dei dezakegun munduikuskera eta bizitza-ikuskera hori zehaztea.
. Bestetik, gizaldietan pairatu dugun adimen kolonialismo bortitza eta gero, gure herrian Euskal Sendunak apaltasunez eta harrotasunez ahalbidetzea eta bultzatzea. Euskal Herrian zein atzerrian, hots, Ebro eta Adur ibaietatik haratago (garai hauetan).
Este trabajo construido felizmente en auzolan tiene dos objetivos principales:
. Determinar la cosmovisión y visión de vida que podemos llamar Euskal Sena, es decir, Ser o Genio Vasco, desde fuentes diferentes.
. Después del violento ‘colonialismo de mentes’ que hemos experimentado por siglos, ayudar y promover a los Euskal Sendunak, o personas que asumen y practican el Ser o Genio Vasco. Tanto en el País Vasco como en el extranjero, esto es, (en esta época) más allá del Ebro y del Adur.
Erronkak motibatzen bazaitu, jo aurrera (laugarren atalean azaldurik duzun egitura honi jarraiki):
Si el desafío te motiva, tira para adelante (siguiendo esta estructura que se argumenta en la cuarta sección):
. Interesen arabera, jarri arreta 1., 2., eta 3. ataletan:
. Dependiendo de tus intereses, atiende a las secciones 1º, 2ª y 3º:
…1.ak senaren ardatza kontsidera daitekeen munduikuskeraren funtsa erakusten du, hain zuzen, lehen galdera existentzialari erantzunak (zer gara gu eta zer da mundua?). Zerbait abstraktua eta desmotibagarri gerta dakizuke, baina ulertzen lagunduko dizu, gerokoaren mamiia delako. Hala ere, interes handirik sortzen ez badizu, jo…
… 1º Está dedicada al eje esencial de un ‘ser’ o ‘genio’ o ‘sena’, la primera pregunta existencial de una cosmovisión (¿qué somos y qué es el mundo?). Puede ser algo abstracto y descorazonador, pero te ayudará a entender más luego, porque es su esencia. Pero si no te genera mucho interés, vete a…
…2.ra, euskaldun pertsona edo norbanakoa zein dan definitzen du. Hots, aurreko munduikuskera zein norbanako motak islatzen duen derakus. Hori ere hurrenaren koska da,
… 2ª  define a la persona vasca, al individuo esencial vasco. Es decir, que describe qué tipo de individuo refleja la anterior cosmovisión. Ello es a su vez la base de lo siguiente,
…3.ak euskal gizartea nola eraikitzen den aztertzen du. Euskaldun norbanako horien gainean eta beragana, jakina. 
… 3º muestra cómo se construye la sociedad vasca, desde y hacia este tipo de individuo esencial vasco, por supuesto.
. Ikerketa honen oinarri historikoetan eta metodologikoetan interesik bazenu, kontuan har 4. atala ere.
Eta garrantzitsuenarekin amaitzen du. Nola izan Euskalsendun?
. 4º muestra los fundamentos históricos y metodológicos de esta investigación, si estás interesado en ello. Y termina con lo más importante
¿Cómo ser un verdadero euskalsendun?