Este mediodía las asociaciones SOS Iruña-Veleia, Euskeraren Jatorria y Martin Ttipia han presentado una carta dirigida al Diputado General y a la Diputada de Cultura de Alava. Ha sido leída por el arqueólogo alavés Jose Ignacio Vegas Aranburu y la presidenta de la asociación SOS Iruña-Veleia Maritxu Goikoetxea. Se ofrecerá la firma de la carta a personalidades de la Arqueología, Historia, Lingüística, y de la Cultura en general. Su primer firmante es Edward Harris, director del Museo de las Bahamas. Las firmas recogidas serán presentadas hacia finales de año.

Ramiro González,  Diputado General de Álava, e Igone Martínez de Luna, Diputada Foral de Álava de Euskera, Cultura y Deporte

Estimados Sr. y Sra.
Como Uds. probablemente sabrán, en 2005 y 2006, el equipo dirigido por el arqueólogo Eliseo Gil halló en el yacimiento de la antigua ciudad romana de Iruña-Veleia, en el municipio alavés de Iruña-Oka, más de 400 piezas inscritas con textos en lenguas latina y vasca, símbolos y motivos iconográficos cristianos y escenas de la vida cotidiana, que fueron datadas mediante estratigrafía en los siglos II a V d.C. Con el fin de estudiar estas piezas, la Diputación Foral de Álava (DFA) constituyó un grupo de expertos, denominado Comisión Científica Asesora. El 19 de noviembre de 2008, los hallazgos fueron declarados falsos en base a la opinión de algunos miembros de la Comisión, decretándose la expulsión del equipo arqueológico del yacimiento.

Nosotros, sin embargo, queremos hacer constar que dicha opinión no fue compartida unánimemente por todos los miembros de la Comisión o sus asesores externos, y manifestar que la misma carece de una base científica sólida. En este sentido, autores procedentes de diferentes disciplinas, entre ellos algunos de los abajo firmantes, han hecho públicos diversos informes y artículos expresando su discrepancia con la supuesta falsedad de los grafitos y aportando argumentos a favor de su autenticidad.Aunque la DFA ha considerado probada la falsedad de los hallazgos de Iruña-Veleia y en base a tal suposición en la primavera de 2009 presentó querellas contra Eliseo Gil, como presunto autor del supuesto fraude, y contra Oscar Escribano y Rubén Cerdán por otros supuestos delitos, nosotros, en cambio, consideramos que la autenticidad de dichos hallazgos es actualmente objeto de una controversia científica que debe resolverse en el ámbito científico y no en el judicial. Por ello, con el fin de facilitar el estudio científico de los mencionados hallazgos, proponemos las siguientes actuaciones:
  1. Rectificación de la orden foral del 19/11/2008 que declaraba la falsedad de los hallazgos de Iruña-Veleia.
  2. Retirada de la querella judicial interpuesta contra las personas arriba mencionadas.
  3. Puesta a disposición de la comunidad científica internacional de las piezas arqueológicas, que permita su estudio por los mejores expertos en las disciplinas implicadas en los hallazgos, incluida la arqueometría, y la publicación de estos estudios en revistas científicas.
  4. Realización de excavaciones de contraste por un equipo arqueológico independiente, para determinar si se reproducen hallazgos similares a los de los años 2005 y 2006.
Creemos que los hallazgos de Iruña-Veleia, en caso de ser auténticos, y no tenemos ninguna evidencia que demuestre lo contrario, pueden tener un gran interés científico, histórico y cultural, que transciende mucho más allá del ámbito de Álava o del País Vasco. Por ello, instamos a las autoridades de Álava a tomar todas las medidas oportunas para que dichos hallazgos sean preservados como potencial legado de la humanidad y a dar todas las facilidades para que los mismos puedan ser objeto de estudios científicos detallados y rigurosos por expertos en las disciplinas relevantes.


SOS Iruña-Veleia, Euskeraren Jatorria eta Martin Ttipia Elkarteek Arabako Ahaldun Nagusiari eta Kultura Ahaldunari zuzendutako gutuna aurkeztu dute gaur eguerdian Langraitzen. Jose Ignacio Vegas Aranburu arkeologo arabarrak eta Maritxu Goikoetxea SOS Iruña-Veleiako presidenteak irakurri dute testua. Gutuna Arkeologia, Historia, Hizkuntzalaritza eta, oro har, Kulturako pertsona esanguratsuei eskainiko zaie sinatzeko. Edward Harris, Bahametako Museoko Zuzendaria, da lehen sinatzailea. Urte bukaera aldera aurkeztuko dira bildutako sinadurak.

Ramiro Gonzalez Arabako Ahaldun Nagusia, eta Igone Martinez de Luna, Arabako Euskara, Kultura eta Kirol Ahalduna

Jaun eta Andere agurgarriak:
Ziur asko jakingo duzuenez, 2005 eta 2006 urteetan Eliseo Gil arkeologoak zuzendutako taldeak 400 pieza baino gehiago aurkitu zituen inskripzioekin Iruña-Veleiako aztarnategian, Arabako Iruña-Oka udalerrian. Latinezko eta euskarazko testuak, sinbologia eta ikonografia kristaua eta eguneroko bizitzako irudiak agertzen zituzten; K.o. II. eta V. mendeen artean datatu ziren estratigrafiaren bidez. Piezak aztertzeko, Arabako Foru Aldundiak (AFA) aditu talde bat eratu zuen, Batzorde Zientifiko Aholkularia deitua. 2008ko azaroaren 19an AFAk faltsutzat jo zituen piezak, Batzordekide batzuen iritzian oinarrituta, eta egun berean kalera bota zuen arkeologo taldea.

Dena dela, esan beharra dago Batzordekide eta kanpo-aholkulari guztiak ez zirela bat etorri faltsutasunaren iritziarekin, eta iritziok, gainera, ez zutela oinarri zientifiko sendorik. Kontua da harrezkero alor ezberdinetako hainbat adituk txosten eta artikulu ugari atera dutela (horietako batzuk agiri honen sinatzaileak dira) faltsutasunaren tesia arbuiatuz eta benetakotasunaren aldeko argudio ugari eskainiz.

Nahiz eta AFAk frogatutzat eman zuen Iruña-Veleiako aurkikuntzak faltsuak direla, eta iritzi horretan oinarrituta kereilak jarri zituen 2009ko udaberrian Eliseo Gilen aurka, ustezko iruzurraren egiletzat hartuta, eta Oscar Escribano eta Rubén Cerdánen aurka, ustezko beste delitu batzuengatik, guk, aldiz, pentsatzen dugu Iruña-Veleiako aurkikuntzen benetakotasunaren auzia bizi-bizi dagoen eztabaidagai zientifikoa dela eta ohiko zientzia-foroetan erabaki behar dela eta ez epaitegietan. Esandako guztiagatik, eta auzipean dauden grafitoen ikerketa bideratu nahirik, ondorengoa proposatzen dugu.
1.- Iruña-Veleiako aurkikuntzak faltsuak direla deklaratzen duen 2008/11/19ko Foru Agindua zuzentzea.
2.- Goian izendatu diren pertsonen aurkako kereila kentzea.
3.- Grafitoak nazio arteko komunitate zientifikoaren esku jartzea, arlo bakoitzeko aditu onenek azter ditzaten, arkeometriakoek barne, eta azterketa horien emaitzak zientzia aldizkarietan argitaratzea.
4.- Arkeologo talde independente batek kontraste indusketak egitea, 2005ean eta 2006an agerturiko grafitoen antzekorik berriz agertzen den ikusteko.
Pentsatzen dugu Iruña-Veleiako aurkikuntzek, benetakoak izatera, eta ez dugu aurkakoa frogatzen duen inolako ebidentziarik, garrantzi ikaragarria dutela zientzia, historia eta kultura aldetik, eta ez Arabarako edo Euskal Herrirako bakarrik. Horregatik, irmoki eskatzen diegu Arabako agintariei behar diren neurri guztiak hartzeko aurkikuntza horiek gizateriaren balizko ondare gisa zainduak izan daitezen eta erraztasun guztiak emateko zehaztasun zientifiko handienaz aztertuak izan daitezen arlo bakoitzeko adituen eskutik.

Dears Mr. and Ms.
As you probably know, in 2005 and 2006, the team led by the archaeologist Eliseo Gil discovered more than 400 pieces at the excavation site of the ancient Roman city of Iruña-Veleia, near the city of Iruña, Alava, which were inscribed with texts in Latin and Basque, Christian symbols and iconographic motifs, and scenes of daily life, which through stratigraphy were dated to the 2nd to 5th centuries AD. In order to study these findings, the Government of the Province of Alava (Diputación Foral de Álava, DFA) convened a group of experts, known as the Scientific Advisory Committee on Iruña-Veleia. On November 19, 2008, the DFA, drawing on an opinion expressed by some members of this committee, declared that the artefacts were forgeries and ordered the removal of the team of archaeologists from the Iruña-Veleia site.

However, we should point out that this opinion was not shared unanimously by all members of the Committee or its external advisors and that it lacks a solid scientific foundation. In this regard, academics from various disciplines, including some of the signatories of this letter, have made public a significant number of reports and articles expressing their disagreement with the presumed falsehood of the Iruña-Veleia artefacts and presenting arguments in favor of their authenticity.

While the DFA assumed that the falsehood of the inscriptions of Iruña-Veleia had been proven, and, based on that supposition, filed suit in the spring of 2009 against Eliseo Gil as the presumed author of the supposed forgery, and against Óscar Escribano and Rubén Cerdán for other supposed wrongdoings, we are of the opinion that the artefacts are currently at the center of a scientific controversy, one that should be resolved in the scientific arena and not in a court of law. Therefore, in order to facilitate the scientific study of the pieces discovered at Iruña-Veleia, we propose taking the following actions:
  1. Rescinding the Alava Government’s order of 19 November 2008 that declared the discoveries of Iruña-Veleia to be forgeries.
  2. Withdrawing the law suits filed against the above-mentioned individuals.
  3. Making the pieces found at Iruña-Veleia available to the international scientific community, in order to allow for their study by the best qualified experts in disciplines relevant to the findings, including archaeometry, and the publication of these studies in scientific journals.
  4. Having an independent team of archaeologists carry out controlled excavations at Iruña-Veleia in order to determine whether findings similar to those of 2005 and 2006 are produced.
We believe that the artefacts discovered at the excavation site of Iruña-Veleia, if proven to be authentic, and we have no evidence to the contrary, will have important scientific, historical and cultural implications, which go far beyond the territory of Alava or the Basque Country. For this reason, we call upon the authorities of Alava to take all appropriate measures necessary in order to preserve these findings as a potential legacy of humanity and to provide all the means necessary so that they can be subjected to detailed and rigorous scientific study by experts in the relevant disciplines.