Euskarak baditu hainbat berezitasun, aurreko guztiaren testuinguruan uler daitezkeenak, eta norbanakoak jendartearekiko nola jokatu behar duen baldintzatzen eta sustatzen dutenak. Baikortasuna, elkarrekikotasuna eta zintzotasuna baloratu ditugu garrantzitsuen.


El euskera tiene muchas peculiaridades, entendibles en el contexto de lo anterior, que condicionan y animan a los individuos a regirse por marcos de comportamiento en el trato social. Valoramos como muy o más importantes la asertividad, la reciprocidad y la honestidad.

Baikortasuna erakusteko monemekin hitz egitea gogoko dugu.

. Nos gusta hablar con monemas para mostrar asertividad.

Baikortasuna adierazteko monemak erabiltzen dira euskaraz. Nabarmentzekoak dira Bait- erroa eta Ba lokailu indartzailea, bai hitzarekin erlazionatuta. Oso sarri erabiltzen dira euskaraz idatzian, eta etengabe ahozkoan.

La asertividad y el optimismo se fortalecen con monemas como Bait- y Ba, relacionados con bai o ‘sí’. Son de uso muy frecuente en el euskara escrito, y constante en el euskara oral.

‘Bait-‘ aurrizki baieztatzailea.

. Prefijo ‘Bait-‘ asertivo.
Euskeraz baikortasuna behin eta berriro gauzatzen duen bait monema daukagu: En euskera tenemos el monema bait-, que funciona con reiterada constancia en la asertividad optimista:
. Badator ordua, guztiok zein bere aldera banatuko baitzarete.
. Badator ordua, guztiok zein bere aldera banatuko baitzarete.
‘Se acerca el tiempo en que cada cual irá a su sitio’.
. Nolakoa baita idazlea, halakoak bere obrak.
. Nolakoa baita idazlea, halakoak bere obrak.
‘Así quien escribe, así su obra’.
.  Hain nengoen goxo ohean, ez bainintzen eskolara joan.
. Hain nengoen goxo ohean, ez bainintzen eskolara joan.
‘Estaba tan a gusto en la cama que no fui a la escuela.”
. Ez naiz joango, ez baitut gogorik.
. Ez naiz joango, ez baitut gogorik.
‘No iré, pues no tengo ganas.’
Une oro baietza bilatu eta ezezkortasuna sahiesten da. Ezetza duten esaldiek ere bait erroa daramate, ezezkotasun hori leuntzeko.

En todo momento se busca la asertividad y se suaviza la negatividad. Incluso las oraciones con negación llevan bait.
Ahalezkoak (posibleak diren aukerak) ‘ba-’ aurrizkiagaz adieraztea.
. Expresar condicionales (u opciones posibles) con prefijo ‘ba-’.

Esan dugu jada deigarria dela euskaraz ahalezkoak, hots, bizitzan posibleak diren aukerak, ba- aurrizki baieztatzailearekin adieraztea. Hori gertatuko bada esaldiak, adibidez, ahalezkoa den baina oraindik ziurra ez den zerbait aipatzen du. Baina guk baikortasunez egiten diogu harrera litekeen akzio edo aditz horri, ba- aurrizkiarekin.


Ya hemos dicho lo llamativo de que, en euskera, los condicionales, es decir, las posibilidades de la vida, se positivizan con con el prefijo ba-. Hori gertatuko bada o ‘si esto va a suceder’, por ejemplo, se refiere a algo que es posible pero aún es incierto. Pero lo hacemos con optimismo antecediendo esta acción o verbo que puede ocurrir con el prefijo ba-.
‘Ba’ lokailu baieztatzailea eta indartzailea.
. ‘Ba’ como coletilla asertiva y fortalecedora.

Ba esaldi lokailua da, mezuari indarra eta baiezkotasuna ematen diona. Hitz egiteko euskarri gisa erabiltzen da, sarri eta ugari, ia konstantea. Eta esaldiaren leku guztietan jartzen da: hasieran, esaldiak ala esaldiaren parteak lotzean, eta aditzaren parte gisa:

Ba es un conector de frase que da fuerza afirmativa al mensaje. Es de uso frecuente, incluso constante, como apoyo al habla. Y se coloca en cualquier lugar de la frase: al principio, durante ella, o como parte del verbo:
. Ba, agertu zan da ba, zer eingotzeu ba? Onartu ein bihar!
. Ba, agertu zan da ba, zer eingotzeu ba? Onartu ein bihar!
‘Pues apareció, sí, ¿qué le vas a hacer? ¡Hay que aceptarlo!’
. Banoa!
. Banoa!
‘¡Voy!’
. Ideiak ezartzeko ere bada hori.
. Ideiak ezartzeko ere bada hori.
‘Eso también es para establecer ideas’. 
Ba indartzaileak bait- erroa horren pareko funtzioa du. Baikortasunaren ideia ezartzen dugu, Hitz egiten duguna ona dela; proposatzen ari duguna guztiontzat eraikigarria dela. Este potenciador ba tiene una función similar a la de la raíz bait-. Imprimimos una actitid optimista, de que lo hablado es bueno y constructivo. Nos coloca en una emoción de aceptación incluso si es negativo.
Horrela, batasun, elkartasun, adostasun eta armoniarekin du zerikusia. Hitz egitean etengabe ondo, ondo bai, ondo, ala, Iparraldean, untsa, untsa bai, untsa errepikatzen ari diren lagun horiek ematen dizuten bezalako eragin lasaigarria du.

Así, se relaciona con la unidad, la solidaridad, el consenso y la armonía. Tiene el efecto tranquilizador y suave de esas personas que hablan todo el rato utilizando ondo, ondo bai, ondo, oen Iparralde, untsa, untsa bai, untsa.
Existentzia eza ezesten dugu (Inor ez, Ezer ez, Inoiz ez…).
. Negamos la inexistencia (Inor ez, Ezer ez, Inoiz ez…).

Aurretik esan dugu ez ditugula existentzia eza adierazten duten hitzak erderaz gertatzen den moduan. Existitzen dena ukatu beharra daukagu: Lazkano eta Lazkano ()-ren ustez, hau euskararen baikortasunaren beste erakusle bat da.


Anteriormente hemos dicho que las palabras que expresan inexistencia siempre se anulan. sino ‘alguien no’, ‘algo no’ o ‘alguna vez no’. Según Lazkano y Lazkano (), este es otro ejemplo del optimismo vasco.
Existentzia eza onartu behar dugunean ere, existentziarekin kontrajarritakoan, baiesten dugu (Bada ala ez bada eta Bada edo ez bada).
. Incluso cuando tenemos que aceptar la inexistencia, al haberla confrontado con la existencia, la positivizamos (Bada edo ez bada).

Esan dugunez ere, Bada ala ez bada eta Bada edo ez bada  formek existentzia eza onestea eta era baikorrean onartzea dakarte, ba- aurrizki baieztagarriarekin leunduz. Erabateko ezezkotasuna zokoratzen da baikortasun honekin. Como ya hemos dicho, las formas Bada ala ez bada Bada edo ez bada implican la aceptación incluso de la no existencia, se acepta positivamente la ausencia y se la precede con el prefijo ba- asertivo. La negatividad se deja de lado con este optimismo.

Zerbait guztiz ziurtzat hartzen ez badugu, lekuko izan ez bagaitu, horrela aurkezten dugu (Bide/Dirudienez).
 
. Si no damos algo por hecho, si nos ha tenido por testigo, lo presentamos así (Bide/Dirudienez).
Esaten dugunari ziurtasun oso-osoa ematen ez diogunean, Bide partikula modala erabiltzen dugu. Egiantz handia eskaintzen diogula baina   guztiz ziurtzat jotzen ez dugula adierazten dugu horrela (Euskaltzaindiaren EGLU II (501.-516. or.) (1991). Euskal Gramatika. Lehen Urratsak II (EGLU II). Bilbo: Euskaltzaindia (485-487, 509-516).
Si no le damos una certeza total a lo que decimos, usamos la partícula modal Bide. Indicamos así que le ofrecemos bastante credibilidad, pero no absoluta  (Euskaltzaindiaren EGLU II (501.-516. or.) (1991). Euskal Gramatika. Lehen Urratsak II (EGLU II). Bilbo: Euskaltzaindia (485-487, 509-516).
. Biltzarkideak Abendañon bide dira.
. Biltzarkideak Abendañon bide dira.
. ‘Los compañeros del Batzarre están, muy probablemente, en Abendaño. 
Sinonimoa edo gertukoa du, beraz, Dirudienez   hitza. Ñabardura honen arabera, dioguna irudi bat izan daiteke (errealitatearena), ez egi osoa (ez errealitatea bera).
Tiene un sinónimo o un concepto relacionado, por lo tanto, en Dirudienez o ‘parece ser’. Dirudienez explica que lo comunicado puede ser una imagen (de la realidad), no una verdad completa (no la realidad misma).
. Biltzarkideak Abendañon dira, dirudienez. Ezin dizut ziurtatu…
. Biltzarkideak Abendañon dira, dirudienez. Ezin dizut ziurtatu…
. ‘Los compañeros del Batzarre están, al parecer, en Abendaño. No te lo puedo asegurar…

Entzunagatik dakiguna komunikatzen badugu, horrela ñabartzen dugu (Omen/Ei).
. Si comunicamos algo escuchado tampoco lo damos por hecho, lo matizamos (Omen/Ei).

Zeozertaz hitz egiterakoan, lekuko izan ez bagara, ez dugu egitzat jotzen eta aurkezten. Hori agerian uzteko Omen edo Ei partikula modalak erabiltzen ditugu (Ei bizkaieraz erabiltzen da). Kontatua norbaiti entzundakoa dela esateko sartzen ditugu, ezin dugula frogatu:
Al hablar de algo, si no hemos sido testigos, no lo damos pr cierto ni lo presentamos como tal. Para explicitarlo utilizamos las partículas modales Omen y Ei (Ei es en el dialecto bizkaiera). Con ellas mostramos que lo contado está escuchado, que no lo podemos demostar. Por encima de todo, estamos utilizando a alguien para que nos cuente. Por ejemplo:
. Emakume hori Baionan omen dago.
. Emakume hori Baionan omen dago. ‘Esa mujer está en Bayona, se dice’.
. Mutiltxo hori Durangon agertu ei da.
. Mutiltxo hori Durangon agertu ei da. ‘Este chico está en Durango, al parecer’.
Partikula modalak aditz-multzoko osagaiak dira. Kasu honetan, omen/ei paratikula modalak esaten duguna beste norbaiti entzun diogula eta, beraz, ziurtasun-neurria haren bizkar uzten dugula adierazteko da (Euskaltzaindiaren EGLU II (501.-516. or.)
Las partículas modulares son componentes del grupo de verbos. En este caso, omen/ei expresan que lo dicho es escuchado y, por lo tanto, dejamos la certeza en las manos de quien nos lo ha dicho (Euskaltzaindiaren EGLU II, pp. 501.-516).
Lazkano ahizpentzat “zentzudun, zuhur eta arduratsuak bihurtzen gaitu, kontuz ibiltzeko mezua ematen digu”.

Para las hermanas Lazkano “nos hace prudentes, sabias y diligentes, y nos da un mensaje de andar con precaución».
Gure baieztapenak egite ukaezinak ez direla onartzen dugu (Ote/Ete).

. Aceptamos que nuestras declaraciones no son hechos innegables (Ote/Ete).
Ote/Ete esandakoak erabateko ziurtzat ez hartzeko balio duen partikula da. Gauzak zalantzan jartzeko esaldian kokatzen den monema askea dira.
Ote/Ete es una partícula para comunicar que el mensaje no puede ser considerado como absoluta. Este monema libre cuestiona la propia cosa que se dice.
. Jakingo ote du?
. Jakingo ote du?
. ‘¿Acaso lo sabrá?’
. Zalantzan dago lortuko ote duten.
. Zalantzan dago lortuko ote duten.
. ‘Hay dudas de si lo conseguirá’.
. Ba ote daki nora doan?
. Ba ote daki nora doan?
. ‘¿Realmente sabe dónde va?’
Bizitzarekiko jokamoldeetan zuhurrak izaten laguntzen digu. Gauzak kategorikoki eta ziurtzat ez jotzen. Lazkano ahizpentzat “eten gabeko ikaste prozesuan aurrera joaten laguntzen digu”.
Nos ayuda a ser personas sabias en los caminos de la vida. A no hacer las cosas de forma categórica y dándolas por seguras. Según las hermanas Lazkano “nos ayuda a ir adelante en un proceso de aprendizaje continuo”.

Jakin mina pizten dugu galderak egitean (Al).
. Encendemos el interés por saber en las preguntas (Al).

Galdetzeko partikula da, jakin-minari laguntzekoa, beti aurrera jotzeko bultzatzen gaituena berriz ere, galdera bera indartzekoa.
Es una partícula para preguntar, para ayudar al deseo de saber, algo que nos empuja hacia adelante, hacia reforzar la propia pregunta.

Gizaki oro lagun bat da, besterik adierazi ezean. Eta edozein harreman, elkarrekikoa. 

. Todo ser humano es un amigo, por defecto. Y cualquier relación es algo recíproco.

Edozein pertsona ezagun zein ezezagun da, besterik adierazi ezean, laguna (lagun).
 
. Cualquier persona conocida o desconocida es, por defecto, un amigo (lagun).
Lagun hitza gurekin, beste talde batean, ala edonon dagoen beste edonor adierazteko darabilgu. Hots, ‘norbanakoa edo pertsona’ zein ´lagun edo kide’ esanahiak ditu.
Lagun o ‘amigo’ lo usamos para indicar a cualquiera que esté con nosotros, en un grupo ajeno, o en cualquier lado. Es decir, tiene como significado tanto a ‘individuo y persona’ como a ‘amigo-ga y compañero-a’.
Zera dakar horrek. Gure mundu ikuskeran, hasiera eta besterik ezean, danok garela lagun eta adiskide, pertsonak garen aldetik.
Eso implica lo siguiente. En nuestra cosmovisión, por defecto, se sobreentiende que todos somos amigas y compañeras:
. Polikiroldegian milaka lagun bildu ziren.
. Polikiroldegian milaka lagun bildu ziren. ‘Asistieron miles de personas (amigos) al centro deportivo’.
. Zenbat lagun zatozte?
. Zenbat lagun zatozte?. ‘¿Cuántos amigos (cuánta gente) venís?’

Edozein harreman elkarrekikoa da guretzat, ‘hartu-emana’ baita, menperatze eta zikoizkeritik gabea.
. Cualquier relación es algo recíproco, pues harreman o ‘tomar-dar’ expresa falta de dominación y de avaricia en las relaciones.

Harreman hitzak iturri gardenak ditu: Hartu eta Eman. Giza erlazioak menperatze eta zikoizkeritik at egon behar direla ematen du aditzera. Hartuemana izan behar da, parekotasunean emandako erlazioa. Guztiok jarri behar dugu geurea, benetako erlazioa izateko. Norbaitek boterea badu edo abantaila ateratzen badu, euskarak ez du benetako harreman gisa ulertzen. Oreka agertu eta egon behar da.
Harreman o ‘relación’ tiene fuentes transparentes: hartu y eman, es decir, ‘tomar’ y ‘dar’. Sugiere que las relaciones humanas deben estar fuera de la dominación y de la avaricia. Debe ser un Hartuemana, una relación en paridad. Todos necesitamos poner de lo nuestro para que sea una verdadera relación. Si hay poder o aprovechamiento, el idioma vasco no lo entiende como una relación verdadera. Debe ser equilibrado, de lo contrario, no es una relación real.
Berriz ere, hitza ezin da kasualitatea izan, pareko adibideak ditugulako. Ziztrin hitzak, adibidez, ‘balio gutxikoa’ du esanahi, baita ‘ez oso ona’ ala ‘txikia’ ere. Eta esanahi guzti hauek hitzaren beste esanahiarekin parekatzen dira: diruzalea, zekena, esku-hertsia.
Nuevamente, esta etimología no puede   ser una coincidencia, porque tenemos ejemplos similares. La palabra Ziztrin, por ejemplo, tiene un significado de ‘poco valor’, incluso ‘no muy bueno’ o ‘pequeño’. Y todos estos significados se equiparan con el otro significado de la palabra: mezquino, avaro, ruin, tacaño, materialista.
Bitxikeria gisa, harreman hitzaren antzinako paleoeuskarazko ala neolitieuskarazko formetatik zenbait atzerritar hitz letozkigula ematen du, españolezko ‘armonía’ (Felix Zubiagaren iritzian) edo ‘ceremonia’ (Maixa Bilbaoren iradokizunean) kasu.
Como curiosidades, algunas palabras extranjeras que sugieren un origen desde antiguas formas paleo-vascas o neoliti-vascas de harreman, como ‘armonía’ (en opinión de Felix Zubiaga) o ‘ceremonia’ (sugerencia de Maixa Bilbao).

Are gehiago, Elkarrekikotasuna guretzat identitate mota bat da berez.

. De hecho, la Reciprocidad es para nosotras un tipo efectivo de identidad.

Talde jarduerek identitate bat berezia ematen digute, zerbait bereizia direlarik eta berezko boterea dutelarik  (Elkar-).
. Mostramos que los actos grupales nos proveen de identidad, siendo algo diferenciado y con poder en sí mismo (Elkar-).

Elkar monemak, hitza edo aurrizki bezala funtziona dezakeena, lagunarte batek edo talde   batek batera egiten duten zerbait adierazten du. Monema gisa agertzen da ehun baino gehiago hitzetan (127, OEHan): elkarlan, elkartasun, elkarri, elkargune, elkartu, elkarrekin… Garrantzi itzelekoa Euskal Senan, beraz.
Elkar, un monema que puede funcionar como palabra o como prefijo, indica algo que funciona en conjunto, a partir de las acciones de un grupo. Aparece como monema en más de cien palabras (127, en el OEH): elkarlan o ‘cooperación’, elkartasun o ‘solidaridad’, elkarri o ‘en interacción’, elkargune o ‘sitio de reunión’, elkartu o ‘reunirse’, elkarrekin o ‘grupalmente’… Tiene una importancia vital en la cosmovisión vasca, por tanto.
Hain garrantzitsua da, ñabardura oso deigarria gertatzen zaiola. Izaki gisa deklinatzen dugu, hirugarren pertsonan, guk sortu dugun einean berezkotasun bat lortzen du.
Es tan importante que tiene matiz muy   llamativo. Lo declinamos como un ser viviente, en tercera persona, como si tuviera cierta identidad lograda con nuestra participación.
. Elkarren ondoan gara.
Ni zure ondoan nago, eta zu nire ondoan, baina biok ‘elkarren’, hots, gure taldearen ondoan gara.
. Elkarren ondoan gara.
Estoy a tu lado y tú a mi lado, pero las dos estamos al lado de nuestro conjunto o elkar, es decir, junto a nuestro equipo.
‘Sinergia’ ren kontzeptu zientifikoa zerbaitzuen baturak zerbait horien gain identitate propia lortzen duela adierazten du (antzinako grekoen esaeran, ‘osotasuna bere zatien batura baino gehiago da’). Euskaldunontzat erabat ulergarria, hori bait delako elkar hitzarekin egiten duguna. Eragileen baturaden talde batek eragile bakoitzak bere partetik ekarritakoa batuz baino gehiago sor dezakeela erakusten du eta.
El concepto científico de ‘sinergia’ indica que la suma conjunta de algo obtiene propiedades superiores a las de sus partes (en la antigua frase griega, cuando ‘la suma es más que la suma de sus partes’). A las vascas nos resulta completamente comprensible, porque eso indica elkar. Pues muestra que un grupo de agentes conseguirá más que juntando lo que cada integrante puede aportar por separado.
Espainolez, adibidez, itzuliezina da. ‘Mutuo’ moduan itzultzen da, baina honek bi norabideak batzen ditu nahastu gabe, nizurekin eta zu nirekin, baina gainditzen gaituen taldea osatu gabe, sinergiarik gabe. Ez gara ni, zu edo hura, Elkar gara. Guk sortzen dugulako Elkar, baina gainditzen gaituelarik. (Lazkanoak) hitzetan:
En español es intraducible (Lazkanoak). Suele hacerese como ‘mutuo’, pero esto no agota el significado superior de elkar. Recoge, por ejemplo, que yo estoy contigo y tú comigo, pero sin llegar a una sinergia en un grupo que nos integra y a la vez nos supera a los dos. No somos yo, tú o él, somos elkar, porque hemos creado elkar, pero de tal modo que nos supera.
Elkar esaten badugu ez doa inor inorengana, inor ez dago inoren menpe, denok gaude maila berdinean, puntu berdinean (borobiltasunean).
Si decimos que elkar nadie va a nadie, nadie depende de nadie, todos estamos al mismo nivel, en el mismo punto (como en un círculo).
Bitxikeri gisa, Elkar/Bakar parearen simetrikotasuna. Beste hizkuntzetan zaila da parekoak aurkitzea. Eta hurritar aditzen morfologian, -ukar atzizkiak elkarrekikotasuna erakusten duela, euskerazko elkar- aurrizkiak legez.
En curiosidades, la simetría de Elkar y Bakar, ‘en grupo’ y ‘solo’. En otros idiomas es difícil encontrar analogías. En la morfología de los verbos hurritas, por ejemplo, el sufijo verbal -ukar muestra reciprocidad, justo como elkar- en euskara.

Zintzotasuna eta emandako hitza hil ala bizikoak dira gure artean.

Zintzotasuna u honestidad y la palabra dada son algo sagrado para el vasco.

Oinordetza hori duten zibilizazioen etnizentrismoaren arabera, idazkera ohiturarik gabeko gizarteak atzeratuak dira, sinpleak. Ezerk ez du kale egiten horrenbeste. Idazpenik gabeko gizarteak horrelakoak badira zintzoak direlako da, ez dute engainatzen. Ez dute zertan idatzi. Eta horrek ohitura ez ezartzera darama.
Según el etnocentrismo de las civilizaciones con dicha herencia, las sociedades sin escritura son atrasadas, simples. Nada más errado. Si las sociedades sin escritura no la tienen es porque son sinceras, no engañan. No necesitan poner por escrito. Eso les lleva a no establecer dicha costumbre.
Zintzotasunak eta Emandako Hitzak hil ala biziko garrantzia dute euskal ohituran. Dakusagun nola.
La honestidad y la palabras dadas tienen una importancia de vida o muerte en la tradición vasca. Veamos cómo.

Zintzotasuna, ‘pertsona ona’ eta ‘hitzetan leiala’ izatea berdina da.

. La Zintzotasuna, ser persona sincera igual a ser buena persona.
Zintzoa hitzak bi esanahi ditu: ‘hitzetan leiala’ izatea (españolez ‘sincero’) eta ‘pertsona ona’ izatea. La gente vasca da mucha importancia a la honestidad. La palabra Zintzoa, por ejemplo, tiene simultáneamente el significado de ‘ser sincero’ y de ‘ser buena persona’.
‘Bi’ esanahi… ala bakarra? Bizitzaren euskal ikuspegiaren arabera, esanahi bakarra da. Hain batuak direlako, ezberdintasunik gabe izendatzen direla. Dos significados… ¿O uno? Según la visión de la vida vasca, es uno único. Porque están tan unidos, que no se hace diferencia en el nombrar.
Bestela esanda, ez da kasualitatea. Ez da polisemia kasu arrunta, hots, esanahi desberdinak ausaz hitz berean biltzea. Euskalduntasunean oso loturik ikusi diren bi alde dira, hitz berak bi aldeak adierazteko haina. En otras palabras, no es casualidad. No es un caso común de polisemia, es decir, de reunir una misma palabra diferentes significados de forma aleatoria. Son dos aspectos que se ven estrechamente vinculados en la vasquidad, hasta el punto de que la misma palabra se refiere a ambas virtudes.
Kasualitatea ez dela beste kasu analogo batek derakus. Esanekoa den pertsona batek bi aldeak adierazten ditu ere: bere esanak konfidagarriak direla, eta morroi zintzoa dela. Que no es casualidad nos lo muestra un caso análogo. Esanekoa o persona ‘de palabra’ vuelve a unir que sus afirmaciones son confiables, y que es un tipo honesto.
Beste adibide bat. Ondo esan inor ondo tratatu duzun adierazteko erabiltzen da. Ondo esatea ondo tratatzearekin lotzen da. Otro ejemplo. Ondo esan o ‘dí bien’ se usa para expresar si ‘has tratado bien’. Hablarlo bien se asocia con tratarlo bien.
Horrela, Euskaldun hitza edo ‘palabra de vasco’ ezaguna da atzerrian. Eta hori pentsatzea atsegin dugu. Sales Vera-k euskal mendi komunitateetan deskribatzen duen bezala, “hitzek pisu berezia hartzen duten konfiantza errealeko ingurunea da”. Así, la ‘palabra de euskaldun’ o, como se suele decir, la ‘palabra de vasco’, es conocida en el extranjero. Y nos gusta pensarlo. Como describen Sales Vera en las Comunidades de la montaña vasca’, se trata de “un clima de confianza real, en el que las palabras adquieren un peso particular”.
Frank Gehry arkitektoa, Guggenheim nola egin proposatzera etorri zenean, hori sentitu zen behintzat: El arquitecto Frank Gehry, cuando llegó para proponer cómo hacer el Guggenheim, lo sintió al menos:
Batzuetan, pertsona mota honekin bilerak egiten dituzu eta beti daude ezkutuko motibazioak. Proiektu honekin ez zen gertatu. Guztia garbia eta purua zen, denek egia zioten. Euskaldunek zerbait esaten dutenean, ez duzu idatzian jarri behar. Hitza inoiz ikusia ez nuen moduan mantentzen dute. Beren kultura desberdina da, eta berezia. [Guggenheim erreplikatzea ez litzateke posible izango] kultura, jendea, zintzotasuna, gardentasuna eta sinpletasuna errepikatzea beharrezkoa izango litzatekelako (El País, 2017-09-02)
A veces vas a reuniones con este tipo de gente y siempre hay motivaciones ocultas. Con este proyecto no sucedió. Todo era limpio y puro, todo el mundo estaba diciendo la verdad. Cuando los vascos dicen algo, no necesitas ponerlo por escrito. Mantienen su palabra de una manera que yo nunca había visto antes. La suya es una cultura distinta, especial. [Replicar el Guggenheim no sería posible porque] sería necesario replicar la cultura, la gente, la honestidad, la claridad, la sencillez… (El País2017-09-02)
Emandako hitzaren garrantzia azpimarratzen duen beste espresioak ere baditugu. Hitza hitz, ala jendea hits, adibidez. También tenemos otras expresiones que enfatizan la importancia de la palabra dada. Hitza hitz, ala jendea hits, por ejemplo, afirma eque ‘la palabra es la palabra y, si no, es que la gente es mala’.
Bitxikerietan, akaso ez da kasualitatea, bide batez, zintzo hitza zin+tzo dela, hots, emandako hitza zin egitearekin lotuta egotea (baliteke hortik ere kontratuak sin-atu egiten direla, zintzotasunarekin eta zin egitearekin lotuta)
Entre las curiosidades, tal vez no sea coincidencia, tampoco, que la palabra zintzo hitza sea zin+tzo es decir, que la   palabra dada es como algo jurado (zin egin; y también puede que, de ahí, firmar sea sin+atu, algo relacionadao con palabra honesta y jurada).
Zentzu honetan, euskaldunen historian eman den idazpen ohitura eza ez da gabezia, bertutea baizik. Euskaldun zaharrak, botereek zapuztutako beste herri kulturetan bezala, ez zeukan zertan kontraturik, paperik, ezta ziurtagiririk sinatu. Batzarretan ere, eztabaiden aktarik ez zen hartzen.
En este sentido, la carencia de herencia escrita en la Historia de los vascos no es tal carencia, sino virtud. El vasco antiguo, como en otras culturas populares oprimidas por los poderes, no usaba contratos, ni papeles, ni certificados. E incluso en el   seno de instancias deliberativas como el batzarre no se levantaban actas.
Nafarroako Foruak atzerriko errege batek hori eskatu zuenean idatzi ziren, bertoko foruak zin egitean zer bete beharko zuen jakiteko (baskonafarren hitza zer den ezagutzen ez zuen Frantziako errege mesfidati hau, Champagneko Teobaldo, odolezko feudalismoari lehenetasuna ematen zion nazioarteko inguruneagatik onartu behar izan genuen, aurkako erasoak ekiditeko, beste arrazoirik gabe).
Los fueros de Navarra sólo se escribieron hasta que un rey extranjero lo pidió, para saber qué firmaba al aceptar cumplir dichos fueros (este desconfiado rey francés que no conocía la ‘palabra de vasconavarro’, Teobaldo de Champaña, hubo de aceptarse para evitar más ataques del exterior en un contexto internacional de preeminencia al feudalismo de sangre, no por otra razón).

Ohiturak, alde hauena zein beste kultur agerpenena, garrantzi handia du.

La tradición de todas esas cuestiones, y de las otras manifestaciones culturales, tiene gran importancia.

. Ohituraren indarra berezko partikula modal batek eta bere erabilera maiztasunak erakusten dute  (Ohi).

. La fuerza de la tradición se muestra en una partícula modal específica para ello, y en su frecuencia de uso (Ohi).
Ohiturari garrantzia ematen dio ohi partikulak, transmititzen duten jakintzari eta eskarmentuari kontutan hartuta. Erabileraren maiztasunak euskaldunek oinordetza kulturala eta tradizioa asko baloratzen dutela erakusten duela dirudi. Se presta especial atención a la tradición y a la costumbre con la partícula ohi, al conocimiento y a la experiencia transmitida. Los vascos parecen valorar mucho la herencia cultural y tradición por la frecuencia de uso de esta partícula.