26 febrero 2014

Txisteak, Chistes, Pics --> Beleia, Iruña-Veleia <-- Tasio, aparta!